História

Obec do 01.01.2003 bola súčasťou Hornej Potône pod názvom Horná Potôň – Lúky.

Od 01.01.2003 existuje ako samostatné osídlenie podľa nariadenia vlády SR z 19. decembra 2002 č.529/2001 Z.z. Dejiny Potônskych Lúk sa splynú s dejinami Hornej Potône, nakoľko nehnuteľnosti darované kráľmi z rodu Árpádovcov sa rozprestierali po Malý Dunaj, dokonca aj na ľavom brehu rieky zhruba do 1 km –vej hĺbky. Za prvého starostu v decembri 2002 bol zvolený Mgr. Alajos Rostás, miestny učiteľ.

Prvé písomné pamiatky o obci Horná Potôň pochádzajú z roku 1246 (Koncsol László: Patonyföld – Potônska zem). / Prvý Potônsky spis; Pani Mača, dcéra Potônskeho Vida ... / Koncsol László: Potônska zem – Vydavateľstvo Kaligram, Bratislava 1996 /. Obec Potônske Lúky má fantastické prírodné danosti, očarujúce prírodné prostredie, ale okrem impozantného prírodného prostredia nedisponuje so žiadnymi pamätihodnosťami. Žiaľ z tradičnej architektúry sa takmer nič nezachovalo (domy z pleteného prútia a z hliny, resp. objekty z nepálených tehál, trstie). Obec plánuje výstavbu takéhoto objektu z tradičného stavebného materiálu s originálnou technológiou (regionálny dom – miestne múzeum). Zachované úžitkové nástroje, náradia, predmety, písomnosti, fotokópie a vierohodné kópie originálnych predmetov uplynulých čias by tvorili artikel spomínaného objektu. Obec do II. svetovej vojny bola typická samota, totiž 15 – 20 domov sa nachádzalo 150 – 200 m vzdialene od seba a žiadnymi infraštrukturálnymi "výdobytkami" nedisponovala. Horná Potôň-Lúky, predchodca Potônskych Lúk najväčší rozmach svojho vývinu dosahovali v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, keď počet obyvateľov sa priblížil k 500. Potom sa zmrazilo vydávanie stavebných povolení v tejto časti Hornej Potône, následkom čoho mladí ľudia nemali možnosť sa usadiť na svojom rodisku, teda odsťahovali sa do blízkych miest (Dunajská Streda, Šamorín, Bratislava).

V súčasnosti býva v obci 70 rodín s počtom obyvateľov 240. Obec vďaka svojmu impozantnému prírodnému prostrediu je vyhľadávaným miestom na rekreáciu. Toto tvrdenie markantne demonštruje skutočnosť, že počet chalupárov pomaly už presahuje počet kmeňových obyvateľov. V obci sa nachádza hrob maďarského vojaka nemeckej armády z II. svetovej vojny, o ktorý sa obec v dostatočnej miere a dôstojne stará. Súčasná sociálno-ekonomická situácia v obci je ťažká. Bývalý dobre prosperujúci poľnohospodársky podnik chátra a nezamestnáva nikoho z obce. Miera nezamestnanosti presahuje 30%-nú hranicu. Demografická štruktúra obce je nanajvýš nepriaznivá, zostaralá. Obec s cieľom zlepšenia generačnej situácie vybudoval 14 nájomných bytov pre mladé rodiny s deťmi, a realizoval rekonštrukciu a rozšírenie existujúcej vodovodnej siete. Miestny občania sa zaoberajú poľnohospodárskou činnosťou, chovom dobytka a ošípaných, včelárstvom, pestovaním obilnín, ovocia a zeleniny. Významnou udalosťou v obci bolo založenie Telovýchovnej jednoty Dynamo Horná Potôň-Lúky v roku 1966. TJ v tom čase mala jeden oddiel a to futbalový. Malá dedinka mala výborných futbalistov, ktorí hrali v tom čase vynikajúci futbal. Futbalové mužstvo v tých časoch poľahky pokorilo mužstvá Gabčíkova, Šamorína, Orechovej Potône, Hornej Potône, Lehníc, Vydran, Zlatých Klasov, Baky, Holíc a pod. V sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov hralo najvyššiu okresnú súťaž, II. triedu okresu Dunajská Streda.

Obec Potônske Lúky sa nachádza na Podunajskej nížine v srdci Žitného Ostrova na oboch brehoch Malého Dunaja. Flóra a fauna dediny v súčasnosti je ešte pomerne bohatá a rôznorodá. V katastri osídlenia rastú okrem iných aj chránené rastliny (bobuľa biela, materina dúška, jesienka, pľúcnik lekársky, atď.) Rieka dáva dobré predpoklady populácii vodného vtáctva. Stav čistoty vody sa zlepšuje. Dôkazom toho je, že v Malom Dunaji sa objavili raky. V katastri obce hniezdil do nedávnej minulosti aj najväčší vták Strednej Európy drop. V poslednom čase sa potešujúco rozmnožuje v chotári obce orol lúčny. Hlavným zdrojom obyvateľstva v dávnej minulosti bol rybolov, výrub a spracovávanie dreva z lužných lesov, zhotovenie korýt a prevádzka veľkého množstva vodných mlynov na Malom Dunaji. Veľkým handicapom pre obec je vysoká miera nezamestnaných z práceschopného obyvateľstva – v súčasnosti 30 %. Na eliminovanie tejto nepriaznivej situácie obec má rozpracované idee vidieckeho turizmu a agroturizmu, na uskutočnenie čoho dáva vynikajúce predpoklady impozantné prírodné prostredie.

 

Vytvoril: Mgr. Alajos Rostás