Zámer priameho predaja majetku obce

Zámer predať majetok obce

 

            Obec Potônske Lúky v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

ZÁMER

Predať majetok obce Potônske Lúky do nájmu formou priameho predaja.

Ide o nasledovný majetok:

Časť parcely č. 1254/14 o výmere 202 m2, záhrada, k. ú. Potônske Lúky, LV č. 830

Cena: minimálne 25,00 €/m2

 

 

 

V Potônskych Lúkach, dňa 26.06.2018

                                                                                                         

                                                                                                          ......................................

                                                                                                          Ladislav Varga

                                                                                                          Starosta obce

 

 

Zámer prenajať majetok obce Potônske Lúky bol zverejnený:

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Na úradnej tabuli obce dňa 26.06.2018