Zámer prenájmu majetku obce

Zámer prenajať majetok obce

 

            Obec Potônske Lúky v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

ZÁMER

Prenechať majetok obce Potônske Lúky do nájmu formou priameho nájmu.

Ide o nasledovný majetok:

Časť parcely č. 1254/23 o výmere 140 m2, k. ú. Potônske Lúky, LV č. 830

Časť parcely č. 1254/13 o výmere 100 m2, k. ú. Potônske Lúky, LV č. 830

Časť parcely č. 1254/12 o výmere 100 m2, k. ú. Potônske Lúky, LV č. 830

Doba nájmu: 5 rokov

Cena nájmu: minimálne 2,00 €/m2

 

 

 

V Potônskych Lúkach, dňa 26.06.2018

                                                                                                         

                                                                                                          ......................................

                                                                                                          Ladislav Varga

                                                                                                          Starosta obce

 

 

Zámer prenajať majetok obce Potônske Lúky bol zverejnený:

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Na úradnej tabuli obce dňa 26.06.2018