Verejná vyhláška - jesenná deratizácia

OBEC POTȎNSKE LÚKY

Potônske Lúky 41, 930 52 Potônske Lúky

 

Verejná vyhláška – Deratizácia

(regulácia živočíšnych škodcov)

podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktorou sa zverejňuje toto:

 

N A R I A D E N I E

 

starostu obce Potônske Lúky na vykonanie deratizácie v obci Potônske Lúky.

 

Starosta obce Potônske Lúky v záujme starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods. 3 písmeno h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

n a r i a ď u j e

 - vykonanie jesennej deratizácie objektov vo vlastníctve alebo správe fyzických osôb – občanov a to celoplošne v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie

- vykonanie jesennej deratizácie objektov vo vlastníctve fyzických osôb oprávnených na podnikanie (podľa živnostenského registra ) a právnických osôb – podnikateľov (podľa obchodného registra ) v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a požívatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu

 

na území obce Potônske Lúky v termíne od 05.10.2020 do 20.11.2020.

 

Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

 

Náklady na vykonanie deratizácie sú povinní plne hradiť majitelia, vlastníci alebo správcovia nehnuteľnosti v súlade s platnými zákonmi. Je nutné aby právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia postupovali podľa Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §12 ods. 2 písm. a – c, e, g a § 52 ods. 1 písm. k), t. j. aby zabezpečovali reguláciu živočíšnych škodcov na zamedzenie vzniku a šírenie prenosných ochorení v súlade s uvedeným zákonom.

 

Táto vyhláška bude po dobu 30 dní zverejnená na úradnej tabuli, prístupnej verejnosti 24 hodín denne a súčasne na webovej stránke Obce Potônske Lúky.

 

V Potônskych Lúkach, dňa 30.09.2020

 

                                                                                              Leonard Flaška – starosta obce

 

Zverejnené dňa: 30.09.2020