Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž  

 

OBEC POTÔNSKE LÚKY

v súlade s ust. § 281-288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Potônske Lúky“ a v zmysle § 9, ods. 2, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ NA UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

na predaj nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Potônske Lúky, parcela č. 776/3 a 776/20-24, vedené OÚ Dunajská Streda, katastrálnym odborom na LV č. 830 vo výlučnom vlastníctve obce Potônske Lúky, ako pozemky registra C-KN, zastavané plochy a nádvoria a budovy súp. č. 21 s príslušenstvom.

 

Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Parcela C-KN č. 776/3 – zastavané plochy a nádvoria, 409 m2

Parcela C-KN č. 776/20 – zastavané plochy a nádvoria, 75 m2

Parcela C-KN č. 776/21 – zastavané plochy a nádvoria, 75 m2

Parcela C-KN č. 776/22 – zastavané plochy a nádvoria, 117 m2

Parcela C-KN č. 776/23 – zastavané plochy a nádvoria, 28 m2

Parcela C-KN č. 776/24 – zastavané plochy a nádvoria, 104 m2

Budova súp. č. 21 na parcelách č. 776/20-23 s príslušenstvom

 

Podmienky pre uchádzačov:

Minimálna kúpna cena : 28.500 €

Záujemca nemá žiadne evidované záväzky voči obci Potônske Lúky

 

Ponuky musia obsahovať:

Presné označenie záujemcu, obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny zástupca u právnickej osoby, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt u fyzickej osoby, u podnikateľa FO aj IČO.

Identifikáciu pozemku podľa tejto výzvy

 

Spôsob podávania návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy:

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy je potrebné odovzdať v uzavretej obálke s označením

 

OVS „BUDOVA č. 21“ NEOTVÁRAŤ

Lehota na podanie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy:

Obálky je potrebné odovzdať osobne v kancelárii obecného úradu alebo poštou na adresu Potônske Lúky č. 41, 930 52 Potônske Lúky do 31.05.2017 do 16.00 hodín (vrátane).

 

Kritérium na výber najvhodnejšieho návrhu je:

<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->výška kúpnej ceny

 

Vyhodnotenie návrhov:

Otváranie obálok sa uskutoční 01.06.2017 o 10.00 hod. komisiou zriadenou na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže.

Vyhlasovateľ úspešnému navrhovateľovi oznámi, že jeho návrh bol vybratý najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.

Neúspešní účastníci súťaže budú oboznámení do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.

 

V prípade záujmu bližšie informácie v kancelárii obecného úradu, číslo tel. 031/5587181         

Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

 

V Potônskych Lúkach 07.03.2017

 

 

Zverejnené: 10.03.2017