Spravodaj

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

Obec Potônske Lúky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje pánovi/pani

xxxxxxxx, bytom Obec Potônske Lúky, že mu/jej bolo dňa xxxxxxx doručené oznámenie o uložení zásielky.

Tartalom átvétel