OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Obec - mesto - mestská časť1)

Potônske Lúky

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné - Mestské - Miestne zastupiteľstvo1) v

Potônskych Lúkach

podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

<!--[if !supportMisalignedColumns]-->

<!--[endif]-->

uznesením č.

68/2018

 zo dňa

25.06.2018

určilo, že Obecné - Mestské - Miestne1)

zastupiteľstvo v

Potônskych Lúkach

bude mať celkom

5

 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode

utvorenom pre celú obec - mesto - mestskú časť.1)

             

 

V

Potônskych Lúkach

dňa

13.08.2018

 

 

podpis

odtlačok pečiatky obce
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

<!--[if !supportFootnotes]-->

<!--[endif]-->

1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).