Aktualitások

Aktualitások

09.09.2019 - 03:37:08
Oznamenie_o_drazbe_d_5080119.pdf 
27.08.2019 - 12:52:10
oznamenie_o_drazbe_c_0742019.pdf 
15.07.2019 - 10:37:54
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY Obec Potônske Lúky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje pánovi/pani Ladislav Méri, bytom Obec Potônske Lúky, že mu bolo dňa 26.08.2019 doručené oznámenie o uložení zásielky....