Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

Obec Potônske Lúky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje pánovi/pani

Jozef Bugár, bytom Obec Potônske Lúky, že mu bolo dňa 12.07.2019 doručené oznámenie o uložení zásielky.

Robert Bugár, bytom Obec Potônske Lúky, že mu bolo dňa 22.07.2019 doručené oznámenie o uložení zásielky.

Zuzana Méri, bytom Obec Potônske Lúky, že jej bolo dňa 29.07.2019 doručené oznámenie o uložení zásielky.

Oznámenie o uložení zásielky bude na obecnom úrade uložené podobu 18dni.

Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín.

 

 

                                                                     Leonard Flaška

                                                       starosta obce