Aktuality

Aktuality

13.01.2020 - 01:37:37
harmonogram_odvozu_odpadu.pdf 
09.01.2020 - 08:22:07
oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_vo_veci_vyrubu_drevin.pdf
15.07.2019 - 09:37:54
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY Obec Potônske Lúky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje pánovi/pani ................., bytom Obec Potônske Lúky, že mu/jej bolo dňa .................... doručené oznámenie o...