Aktuality

Aktuality

15.07.2019 - 10:37:54
OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY Obec Potônske Lúky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje pánovi/pani Jozef Bugár, bytom Obec Potônske Lúky, že mu bolo dňa 12.07.2019 doručené oznámenie o uložení zásielky....